بستن
FA EN AR RU FR

اعضای هیأت نظارتی استانی

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی (انتصاب سال ۱۳۹۶):

۱- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،نائب رئیس هیأت نظارت استانی

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر هیأت نظارت استانی

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

۶- دکتر سعید پورزینلی ، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان 

۷- دکتر منصور افشار محمدیان، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

۸- دکتر پیمان غیاثوند ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه پیام نور

۹- دکتر علیرضا آکوشیده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای

۱۰- دکتر عباس صادقی ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۱۱- شیریندخت حبیب زاده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فرهنگیان