بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه تخصصی علمی کاربردی و فنی و حرفه ای

دکتر شمشادی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر بابک نوروزی، رئیس دانشگاه علمی و کاربردی

دکتر علی شمس ناتری، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر سیامکا اشرف طالش، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان