بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه تخصصی غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد

دکتر سعید پورزینلی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر عباس قاسمی زاد، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر شبنم سهراب نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر ادریس تقوای سلیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان