بستن
FA EN

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد


اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/15 با مدیریت آقای  دکتر محمد علی صالحی و حضور آقایان دکتر عبدالرضا تحریری، دکتر رامین نقدی، دکتر جواد محمودی مهر و خانم پورقاسم در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش آموزش پرداختند. همچنین در جلسه در خصوص چگونگی رسیدن به شاخص ها و بهبود ارتقاء شاخص های موجود و سازو کارهای نظارت کارگروه بر واحدهای آموزشی و استمرار منظم و برگزاری مستمر ماهیانه این کارگروه تاکید شد.

همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر عبدالرضا تحریری به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.

آدرس کوتاه :