بستن
FA EN

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد


اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در 8 صبح مورخ 1401/04/28 با مدیریت آقای  دکتر محمد علی صالحی و حضور آقایان دکتر علی کریمیان، دکتر محمدکریم معتمد، دکتر اسماعیل عزیزپور و بهروز کریمیان در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

در خصوص اهمیت و چگونگی رسیدن به شاخص‌ها و بهبود و ارتقاء شاخص‌های موجود و سازو کارهای نظارت مورد بحث و بررسی قرارگرفت. همچنین تعیین شاخص‌های کمی جهت ارزیابی، تبادل نظر گردید.

همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر اسماعیل عزیزپور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.

آدرس کوتاه :