بستن
FA EN

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد


اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/22 با مدیریت آقای  دکتر محمد علی صالحی و حضور آقایان دکتر احمد باقری و مجید یاسوری در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش اداری و مالی پرداختند. همچنین در جلسه در خصوص چگونگی رسیدن به شاخص ها و بهبود ارتقاء شاخص های موجود و سازو کارهای نظارت کارگروه بر واحدهای اداری و مالی و استمرار منظم و برگزاری مستمر ماهیانه این کارگروه تاکید شد.

همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر احمد باقری به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.

آدرس کوتاه :