بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از سه مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای رشت و رستم آباد و یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فومن

بازدید از سه مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای رشت و رستم آباد و یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فومن


با اعزامی اعضای شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شد

بازدید از سه مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای رشت و رستم آباد و یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فومن

گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز چهارشنبه 17 مهر؛ پنچشنبه 18 مهر و شنبه 20 مهر 98 از مراکز آموزشی دانشگاه  فنی و حرفه ای پسران شهید چمران و دختران معین رشت و فنی و حرفه ای پسران رستم آباد ؛ همچنین از مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی دامون فومن بازدید کردند

آدرس کوتاه :