بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از چند مرکز و مؤسسه آموزش عالی شهرهای رشت و انزلی

بازدید از چند مرکز و مؤسسه آموزش عالی شهرهای رشت و انزلی


 

بازدید از چند مرکز و مؤسسه آموزش عالی شهرهای رشت و انزلی

گروه های اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  از تاریخ 24 مهر ماه تا 1 آبان 98 از آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی بندر انزلی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سیمای دانش، کادوس، کوشیار و سردار جنگل بازدید کردند.

آدرس کوتاه :