بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از 13 مرکز آموزش عالی استان در دیماه 98

بازدید از 13 مرکز آموزش عالی استان در دیماه 98


با اعزامی گروه های بازدیدکننده انجام شد

بازدید از 13 مرکز آموزش عالی استان در دیماه 98

 گروه‌های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های استان در دی ماه 1398 از  6 واحد دانشگاه آزاد اسلامی ، 5 مرکز دانشگاه پیام نور ، 2 مرکز دانشگاه علمی-کاربردی، مجموعاً 13 مؤسسه آموزش عالی استان گیلان بازدیدکردند. 

آدرس کوتاه :