بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از 19 واحد آموزش عالی استان گیلان در آذر ماه 98

بازدید از 19 واحد آموزش عالی استان گیلان در آذر ماه 98


 

بازدید از 19 واحد آموزش عالی استان گیلان در آذر ماه 98

گروه‌های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های استان در آذر ماه 1398 از 6 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی ؛  7 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 3 مرکز دانشگاه پیام نور ، 2 مرکز علمی-کاربردی و 1 مؤسسه آموزش عالی آزاد و در مجموع از 19 مؤسسه آموزش عالی استان گیلان بازدید کردند. 

آدرس کوتاه :