بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از 7 مؤسسه آموزش عالی استان

بازدید از 7 مؤسسه آموزش عالی استان


با اعزامی گروه های بازدیدکننده انجام شد

بازدید از 7 مؤسسه آموزش عالی استان

گروه های اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه، از تاریخ 8 تا 18 آبان 98 از آموزشکده های فنی و حرفه ای صومعه سرا لاهیجان و آستانه اشرفیه ، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی راهبرد شمال و احرار و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای سیاهکل و لشت نشاء بازدید کردند

آدرس کوتاه :