بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد

سومین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد


سومین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد

سومین نشست از پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان(ناتک عتف استان) با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست گزارش بازدید از 16مرکز و واحد دانشگاه پیام نور و 15 مرکز علمی -کاربردی استان گیلان که در کارگروه های تخصصی به تصویب رسیده بود بررسی و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

آدرس کوتاه :