بستن
FA EN

مدارک صادره از سوی مؤسسات آموزش عالی با نام ارس و اروند غیرقانونی است

مدارک صادره از سوی مؤسسات آموزش عالی با نام ارس و اروند غیرقانونی است


فعالیت ارس و اروند غیر قانونی است

مدارک صادره از سوی مؤسسات آموزش عالی با نام ارس و اروند غیرقانونی است

قابل توجه نهادها، سازمانها و تمامی دوایر دولتی استان

بر اساس گزارش های واصله برخی اشخاص برای استخدام در دوایر دولتی و همکاری با نهادها و سازمانها فعال در سطح استان گیلان اقدام به ارائه مدارک مرسوم دانشگاهی ، صادره از واحدهایی با عنوان « دانشگاه بین المللی علوم و تحقیقات ارس» ، «مؤسسه غیرانتفاعی علوم و تحقیقات ارس» ، «مؤسسه آموزش عالی و بین المللی ارس» و «مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم و تحقیقات اروند » می نمایند؛ از آنجاییکه بر اساس اعلام شورای گسترش آموزش عالی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری این مؤسسات فاقد مجوز هستند، از این رو، صدور هرگونه مدرک رسمی دانشگاهی توسط این واحدها غیرقانونی و اسناد صادره فاقد ارزش علمی و استخدامی است.

آدرس کوتاه :