بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه بررسی چالشها و راهکارهای اجرایی مقررات نظام وظیفه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

کارگاه بررسی چالشها و راهکارهای اجرایی مقررات نظام وظیفه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان


هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان برگزار می کند

کارگاه بررسی چالشها و راهکارهای اجرایی مقررات نظام وظیفه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

به منظور هم‌اندیشی ، توانمندسازی و هماهنگی مسئولان نظام وظیفه استان ، مدیران آموزش و مسئول امورمشمولین دانشگاه گیلان و همچنین مسئولان آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی استان گیلان، هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با همکاری مدیریت امور آموزشی دانشگاه گیلان "کارگاه بررسی چالشها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان گیلان" را در روز دوشنبه 98/11/14 از ساعت 9 تا 12 در دنشگاه گیلان برگزار می کند. شرکت یکی از مسئولان امور آموزشی به همراه کارشناس نظام وظیفه مؤسسات غیرانتفاعی در این کارگاه آموزشی الزامی است. 

آدرس کوتاه :