بستن
FA EN AR RU FR

مدیر

دکتر مهرداد محمدی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی  و دبیر نظارت استانی

اعضای هیأت نظارتی استانی

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی (انتصاب سال ۱۳۹۶):

۱- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،نائب رئیس هیأت نظارت استانی

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر هیأت نظارت استانی

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

۶- دکتر سعید پورزینلی ، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان 

۷- دکتر منصور افشار محمدیان، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

۸- دکتر پیمان غیاثوند ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه پیام نور

۹- دکتر علیرضا آکوشیده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای

۱۰- دکتر عباس صادقی ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۱۱- شیریندخت حبیب زاده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فرهنگیان

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 اعضای شورای نظارت دانشگاه:

۱- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس شورا

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر شورا

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

۶- دکتر غلامرضا محفوظی، عضو حقوقی ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه

۷- دکتر حسین افراخته، عضو حقوقی ، معاون دانشجویی دانشگاه

8- دکتر مجید یاسوری ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

9- دکتر وحید متقی طلب ، دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

10- دکتر بهروز حیدری  دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

11- دکتر زینب آیاتی استادیار دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان

کارشناسان

 

 

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره داخلی

گلنار

کیانی

g_kiani80@yahoo.com    

۲۰۶۵ 

عبداله

اکباتان

 kia@guilan.ac.ir 

 ۲۱۷۷

منیره

پورقاسمی

monir_poorghasemi@guilan.ac.ir

 ۲۰۶۳