بستن
FA EN

مدیر

 

دکتر محمدعلی صالحی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی  و تضمین کیفیت دانشگاه

اعضای هیأت نظارتی استانی

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

کارشناسان

 

نام

نام خانوادگی

سمت 

ایمیل

شماره تماس

دکتر محمدعلی

صالحی

مدیر دفتر نظارت دانشگاه


 

33690871 

 داخلی2063

دکتر نقی

رعدی

دبیر استانی

 

33691077

داخلی 2065

منیره

پورقاسمی

کارشناس مسئول

monir_poorghasemi@guilan.ac.ir

33691077

داخلی 2177

بهروز

کریمیان صیقلانی

سرپرست معاون دفتر نظارت

 

 33690871 

 داخلی2063

سروش

اسماعیل زاده

کارشناس

 

 داخلی 2075