جناب آقای دکتر سعید کتابچی هیات علمی دانشکده علوم ریاضی
جناب آقای دکتر جواد محمودی مهر هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
جناب آقای دکتر پیوند طاهرپرور هیات علمی دانشکده علوم
جناب آقای دکتر رامین نقدی لیه هیات علمی دانشکده منابع طبیعی
جناب آقای دکتر عبدالرضا تحریری هیات علمی دانشکده علوم انسانی

سرکار خانم منیره پورقاسمی فتیده کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی