دکتر منصور افشار محمدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر شهاب شریعتی از دانشگاه آزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر نگین صفرنژاد بی نظیر، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر محمود شعبانپور، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان