دکتر سید سیامک اشرف، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر اسماعیل فلاح، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر عبدالرضا تحریری، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان