اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد

10 07 2022
کد خبر : 3944355
تعداد بازدید : 1385

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/15 با مدیریت آقای  دکتر محمد علی صالحی و حضور آقایان دکتر عبدالرضا تحریری، دکتر رامین نقدی، دکتر جواد محمودی مهر و خانم پورقاسم در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش آموزش پرداختند. همچنین در جلسه در خصوص چگونگی رسیدن به شاخص ها و بهبود ارتقاء شاخص های موجود و سازو کارهای نظارت کارگروه بر واحدهای آموزشی و استمرار منظم و برگزاری مستمر ماهیانه این کارگروه تاکید شد.

همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر عبدالرضا تحریری به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.