نام واحدآموزشی نشانی شماره تماس
علوم ریاضی رشت خیابان نامجو ۰۱۳-۳۳۳۳۳۹۰۱
علوم پایه رشت خیابان نامجو ۰۱۳-۳۳۳۴۳۶۳۰-۵
ادبیات و علوم انسانی کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین- پردیس دانشگاه گیلان ۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۴-۸
علوم کشاورزی کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین پردیس دانشگاه گیلان ۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۴-۸
فنی و مهندسی کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین پردیس دانشگاه گیلان ۰۱۳۱-۶۶۹۰۲۷۴-۸
معماری و هنر کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین پردیس دانشگاه گیلان ۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۷۴-۸
تربیت بدنی و علوم ورزشی کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین ۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۵۵-۷
منابع طبیعی صومعه سرا میدان انتظام ۰۱۳-۴۴۳۲۳۵۹۹-۳۰۲۴
واحد (پردیس) بین الملل کیلومتر ۵ جاده زیباکنار منطقه آزاد بندر انزلی ۰۱۳-۳۳۴۴۳۸۸۸-۹
پژوهشکده گیلان شناسی رشت میدان انتظام خیابان شیون فومنی ۰۱۳۱-۴۲۴۳۸۸۸-۹