سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد

21 06 2022
کد خبر : 3944385
تعداد بازدید : 10

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر محمدعلی صالحی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی به سمت سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر سیداسماعیل حسینی اجدادنیاکی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از تلاش های دکتر حسینی اجداد، برای دکتر صالحی آرزوی موفقیت می نماید.


خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.