مؤسسات آموزش عالی آزاد تحت نظارت دانشگاههای منتخب قرار گرفت

03 08 2015
کد خبر : 3942862
تعداد بازدید : 311

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1391/08/16 شورای عالی گسترش آموزش عالی امر مدیریت مؤسسه های عالی آزاد و رسیدگی به درخواست متقاضیان تأسیس مؤسسه های آموزش عالی آزاد جدید از دانشگاه جامع علمی-کاربردی حذف و به دفتر آموزش عالی غیر دولتی محول شد. بنابراین نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی وزارت در بخش مؤسسه های آموزش عالی آزاد هر استان نیز به استناد ابلاغ شماره 2/24/77215 مورخ 23/04/1394 مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی به دانشگاه های منتخب هر استان واگذار گردید و این دفاتر موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد این قبیل مؤسسه ها را به وزرات ارسال نماید.

دسته بندی :
خبرها