نام

نام خانوادگی

سمت 

ایمیل

شماره تماس

دکتر محمدعلی

صالحی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین دانشگاه

masalehi@guilan.ac.ir

33690871 

 داخلی2063

دکتر محمدعلی

صالحی

دبیر استانی

masalehi@guilan.ac.ir

33691077

داخلی 2063

دکتر عبدالرضا

تحریری

سرپرست معاونت

atahriri@guilan.ac.ir

داخلی 2075

مریم

حسینی

کارشناس

 

 33690871 

 داخلی 2065

هانیه

مقدسی

کارشناس

 

 داخلی 2177