جناب آقای دکتر احمد باقری هیات علمی محترم دانشکده مهندسی مکانیک
جناب آقای دکتر سیدرضا میرعسکری هیات علمی محترم دانشکده علوم انسانی
جناب آقای دکتر حسن رمضانپور هیات علمی محترم دانشکده علوم کشاورزی
جناب آقای مجید امیدی نیاول کارشناس محترم دانشگاه