اهداف و برنامه ها

04 08 2015
کد خبر : 3943359
تعداد بازدید : 17

به منظور توصيف وضع موجود آموزش عالی، باتوجه به شاخص هاي فعاليت هر يك از بخش‏ها و همچنین  ارائه پيشنهادها و راهكارهاي ممكن جهت رسيدن به وضعيت مطلوب و همچنین تحقق اهداف تعيين شده، دبیرخانه شورای نظارت و ارزيابي آموزش عالی استان‏ها در دانشگاه‏های منتخب کشور ایجاد گردیده است. از جمله وظایف این شورا :

  • تدوين سياست ها و برنامه ها و ارايه راهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي مؤسسات آموزش عالی به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي، عمراني و پشتيباني آنها؛
  • نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، مقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها در كليه زمينه‏هاي فعاليت هاي مؤسسات؛
  • دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات «مؤسسات» به‏منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت علوم؛
  • نظارت برچگونگي تحقق اهداف توسعه‏ايي «مؤسسات» مبتني برطرح جامع آنها؛
  • همكاري با گروه‏هاي اعزامي نظارت و ارزيابي وزارت علوم؛
  • ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شورا و دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت و دبيرخانه هيأت استاني
  • تنظيم دستور جلسات شورا
  • همكاري لازم با هيأت هاي نظارت و ارزيابي استاني
  • پي گيري اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي «مؤسسات»
  • و...

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان پس از تشکیل شورای نظارت و ارزیابی استانی و شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، فعالیت خود را با تشکیلات جدید و زیر نظر حوزه ریاست دانشگاه آغاز نموده است. این دفتر در راستای تحقق اهداف شورا کارگروه‏های متعدد تخصصی مرتبط با وظایف شورا را تشکیل داده است و ضمن تعیین شاخص ها و معیارها، وظیفه حسن اجرای مصوبات و مقررات و آیین نامه‏ های آموزش عالی در کلیه زمینه ‏های فعالیت مؤسسات را انجام می دهد.

دسته بندی :
page