سومین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد

09 05 2020
کد خبر : 3944720
تعداد بازدید : 20

سومین نشست از پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان(ناتک عتف استان) با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست گزارش بازدید از 16مرکز و واحد دانشگاه پیام نور و 15 مرکز علمی -کاربردی استان گیلان که در کارگروه های تخصصی به تصویب رسیده بود بررسی و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.