به منظور توصیف وضع موجود آموزش عالی، باتوجه به شاخص های فعالیت هر یک از بخش‏ها و همچنین  ارائه پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و همچنین تحقق اهداف تعیین شده، دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‏ها در دانشگاه‏های منتخب کشور ایجاد گردیده است. از جمله وظایف این شورا :

  • تدوین سیاست ها و برنامه ها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی آنها؛
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در کلیه زمینه‏های فعالیت های مؤسسات؛
  • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات «مؤسسات» به‏منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم؛
  • نظارت برچگونگی تحقق اهداف توسعه‏ایی «مؤسسات» مبتنی برطرح جامع آنها؛
  • همکاری با گروه‏های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم؛
  • ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورا و دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت و دبیرخانه هیأت استانی
  • تنظیم دستور جلسات شورا
  • همکاری لازم با هیأت های نظارت و ارزیابی استانی
  • پی گیری اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی «مؤسسات»
  • و…

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان پس از تشکیل شورای نظارت و ارزیابی استانی و شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، فعالیت خود را با تشکیلات جدید و زیر نظر حوزه ریاست دانشگاه آغاز نموده است. این دفتر در راستای تحقق اهداف شورا کارگروه‏های متعدد تخصصی مرتبط با وظایف شورا را تشکیل داده است و ضمن تعیین شاخص ها و معیارها، وظیفه حسن اجرای مصوبات و مقررات و آیین نامه‏ های آموزش عالی در کلیه زمینه ‏های فعالیت مؤسسات را انجام می دهد.