اعضای شورای نظارت وارزیابی دانشگاه

29 06 2015
کد خبر : 3943689
تعداد بازدید : 19
 اعضای شورای نظارت دانشگاه:

1- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس شورا

2- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر شورا

4- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

5- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

6- دکتر محمد حسن قلیزاده، عضو حقوقی ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه

7- دکتر علی باستی، عضو حقوقی ، معاون دانشجویی دانشگاه

1- دکتر مجید یاسوری ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

2- دکتر وحید متقی طلب ، دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

3- دکتر غلامرضا محفوظی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

4- دکتر بهروز حیدری  دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

5- دکتر زینب آیاتی استادیار دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان

       
دسته بندی :
page