1. جناب آقای دکتر فرید نجفی- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
2. جناب آقای دکتر محسن محمدی گلنکش- معاون آموزشی دانشگاه (نائب رئیس)
3. جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی-  معاون پژوهشی دانشگاه
4. جناب آقای دکتر محسن اکبری - معاون دانشجوی و فرهنگی دانشگاه
5. سرکار خانم دکتر زمانی- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه
6. جناب آقای دکتر محمدعلی صالحی- مدیر دفتر نظارت (دبیر شورا)
7. جناب آقای دکتر سید روح الله کاظمی بازاردهی (عضو شورا)
8. جناب آقای دکتر رامین نقدی (عضو شورا)
9. جناب آقای دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی (عضو شورا)
10. جناب آقای دکتر اسماعیل عزیزپور (عضو شورا)
11. سرکار خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا (عضو شورا)