دکتر علی شمس ناتری، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر عباس صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر خدائی، عضو هیأت علمی دانشگاه علمی و کاربردی

مهندس نعمتی، نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای