با اعزامی گروه های بازدیدکننده انجام شد

بازدید از 13 مرکز آموزش عالی استان در دیماه 98

21 01 2020
کد خبر : 3944781
تعداد بازدید : 17

 گروه‌های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های استان در دی ماه 1398 از  6 واحد دانشگاه آزاد اسلامی ، 5 مرکز دانشگاه پیام نور ، 2 مرکز دانشگاه علمی-کاربردی، مجموعاً 13 مؤسسه آموزش عالی استان گیلان بازدیدکردند. 


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.