ارزیابی سالانه عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان (1402)

قابل توجه کلیه موسسات آموزش عالی استان

07 11 2023
کد خبر : 6633179
تعداد بازدید : 91

در راستای اجرای برنامه ارزیابی سالانه عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان، مقتضی است گزارشنامه نظارت توسط آن موسسه تکمیل و حداکثر تا تاریخ  1402/08/25  از طریق اتوماسیون وزارت عتف به هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی ارسال شود. ضمناً لازم است نسخه فیزیکی گزارشنامه تکمیل شده و مستندات آن تهیه و به هیات بازدیدکننده تحویل داده شود.


دسته بندی :
اطلاعیه

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.