فعالیت ارس و اروند غیر قانونی است

مدارک صادره از سوی مؤسسات آموزش عالی با نام ارس و اروند غیرقانونی است

11 10 2020
کد خبر : 3944641
تعداد بازدید : 2007

قابل توجه نهادها، سازمانها و تمامی دوایر دولتی استان

بر اساس گزارش های واصله برخی اشخاص برای استخدام در دوایر دولتی و همکاری با نهادها و سازمانها فعال در سطح استان گیلان اقدام به ارائه مدارک مرسوم دانشگاهی ، صادره از واحدهایی با عنوان « دانشگاه بین المللی علوم و تحقیقات ارس» ، «مؤسسه غیرانتفاعی علوم و تحقیقات ارس» ، «مؤسسه آموزش عالی و بین المللی ارس» و «مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم و تحقیقات اروند » می نمایند؛ از آنجاییکه بر اساس اعلام شورای گسترش آموزش عالی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری این مؤسسات فاقد مجوز هستند، از این رو، صدور هرگونه مدرک رسمی دانشگاهی توسط این واحدها غیرقانونی و اسناد صادره فاقد ارزش علمی و استخدامی است.


دسته بندی :
اطلاعیه
خبرها
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.