دکتر محمدعلی صالحی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

دکتر عبدالرضا تحریری

سرپرست معاونت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه