نشست کارگروه تخصصی مؤسسات غیرانتفاعی استان برگزار شد

18 01 2022
کد خبر : 3944474
تعداد بازدید : 8

کارگروه تخصصی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان  با حضور اعضاء: خانم دکتر سهراب نژاد و  آقایان دکتر مهرداد محمدی، دکتر سعید پورزینلی، دکتر تقوای سلیمی، سروش اسمعیل زاده و عبداله اکباتان در تاریخ 1400/10/20 در اتاق شورای دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت عملکردی مؤسسات غیرانتفاعی استان بررسی شد و با توجه به گزارشنامه جدید بر ضرورت تکمیل آن تأکید و برنامه بازدید به تصویب رسید.


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.