با ابلاغ مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

پرونده دانش آموختگان مؤسسه قدر کوچصفهان به مؤسسه مهرآستان آستانه اشرفه منتقل شد.

12 02 2022
کد خبر : 3944428
تعداد بازدید : 1390

با توجه به انحلال مؤسسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان در نشست 948 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و ابلاغ مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پرونده دانش آموختگان مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی قدر کوچصفهان  به مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مهر آستان آستانه اشرفیه منتقل شد. دانش آموختگان مؤسسه قدر می توانند پس از استقرار و ساماندهی پرونده ها برای انجام امور دانش آموختگی و دریافت مدارک تحصیلی به مؤسسه مهرآستان مراجعه نمایند.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.