دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار کرد

کارگاه آشنایی با فرایند ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی

14 09 2019
کد خبر : 3944931
تعداد بازدید : 7

گروه های آموزشی به عنوان اصلی ترین زیر نظام دانشگاه ها نقش تعیین کننده ای در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها دارند. فرایند بهبود کیفیت در گروه های آموزشی می تواند باعث رشد کیفی دانشگاه ها شود. به منظور اجرای فرایند بهبود کیفیت در دانشگاه گیلان  دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کارگاه آشنایی با فرایند تدوین برنامه بهبود کیفیت و ارزیابی درونی را صبح امروز24/6/98با حضور مدیران و چند تن از اعضای هیأت علمی چهار گروه آموزشی منتخب، شامل گروه های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، اقتصاد کشاورزی، علوم تربیتی و محیط زیست در سالن شورای دانشگاه برگزار کرد. در این کارگاه ضمن تبیین اهمیت ارزیابی درونی و برنامه محور بودن فعالیت های گروه های آموزشی حاضران با فرایند تدوین برنامه بهبود کیفیت و نحوه تعیین شاخص‏ها و نشانگرهای ارزیابی آشنا شدند.

 


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.