درباره مدیریت نظارت و ارزیابی

تماس با ما

شماره مستقیم و دورنگار:   ۳۳۶۹۰۸۷۱  ۰۱۳

ارتباط با کارشناس سامانه هس: 33691077

E-mail: nezarat@guilan.ac.ir

شماره تلفنخانه دانشگاه: ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴  ۰۱۳  

شماره های داخلی:

نام

نام خانوادگی

شماره داخلی

عبدالرضا

تحریری

2075

مریم

حسینی

2065

هانیه

مقدسی

2177

دبیر استانی

2063