کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور و فرهنگیان

 

دکتر نادر افقی، عضو هیأت علی دانشگاه گیلان

دکتر سید سعید محتوی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر حبیب قربانی نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

​​​​​​​دکتر محمدحسن مرادی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

خانم فرنوش قنبریان، نماینده دانشگاه فرهنگیان