درباره مدیریت نظارت و ارزیابی

مدیر

 

دکتر محمدعلی صالحی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

دکتر عبدالرضا تحریری

سرپرست معاونت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

اعضای هیأت نظارتی استانی

دبیر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

آقای دکتر محمدعلی صالحی،  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گیلان

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

1. جناب آقای دکتر فرید نجفی- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
2. جناب آقای دکتر محسن محمدی گلنکش- معاون آموزشی دانشگاه (نائب رئیس)
3. جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی-  معاون پژوهشی دانشگاه
4. جناب آقای دکتر محسن اکبری - معاون دانشجوی و فرهنگی دانشگاه
5. سرکار خانم دکتر زمانی- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه
6. جناب آقای دکتر محمدعلی صالحی- مدیر دفتر نظارت (دبیر شورا)
7. جناب آقای دکتر سید روح الله کاظمی بازاردهی (عضو شورا)
8. جناب آقای دکتر رامین نقدی (عضو شورا)
9. جناب آقای دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی (عضو شورا)
10. جناب آقای دکتر اسماعیل عزیزپور (عضو شورا)
11. سرکار خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا (عضو شورا)

نام

نام خانوادگی

سمت 

ایمیل

شماره تماس

دکتر محمدعلی

صالحی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین دانشگاه

masalehi@guilan.ac.ir

33690871 

 داخلی2063

دکتر محمدعلی

صالحی

دبیر استانی

masalehi@guilan.ac.ir

33691077

داخلی 2063

دکتر عبدالرضا

تحریری

سرپرست معاونت

atahriri@guilan.ac.ir

داخلی 2075

مریم

حسینی

کارشناس

 

 33690871 

 داخلی 2065

هانیه

مقدسی

کارشناس

 

 داخلی 2177