بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 1- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس شورا

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر شورا

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

۶- دکتر غلامرضا محفوظی، عضو حقوقی ،معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه

۷- دکتر حسین افراخته، عضو حقوقی ، معاون دانشجویی دانشگاه

8- دکتر مجید یاسوری ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

9- دکتر وحید متقی طلب ، دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

10- دکتر بهروز حیدری  دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

11- دکتر زینب آیاتی استادیار دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان