بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور و فرهنگیان

دکتر پیمان غیاثوند، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمد روستائی علی مهر، عضو هیأت علی دانشگاه گیلان

دکتر پریسا صداقتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر فرنوش قتبریان، مسئول دفتر نظارت دانشگاه فرهنگیان