بستن
FA EN

کارگروه تخصصی پژوهشی و فناوری

دکتر فاطمه کریمی، معاون فرهنگی دانشگاه گیلان

دکتر مجید آروند، مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

دکتر فرید نجفی ، عضو هیأـ علمی دانشگاه گیلان

دکتر مهدی اسمعیلی ورکی، رئیس پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر

دکتر علیرضا آکوشیده، عضو محترم پارک علم و فناوری