هیأت استانی و شورای نظارت

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی

دبیر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

آقای دکتر محمدعلی صالحی،  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گیلان