بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی (انتصاب سال 1398):

۱- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی

۲- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،نائب رئیس هیأت نظارت استانی

۳- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر هیأت نظارت استانی

۴- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

۵- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

۶- دکتر سعید پورزینلی ، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان 

۷- دکتر منصور افشار محمدیان، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

۸- دکتر پیمان غیاثوند ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه پیام نور

۹- دکتر رسول شمشادی ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای

۱۰- دکتر بابک نوروزی ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۱۱- دکتر فرنوش قنبریان، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فرهنگیان